Prijevoz opasnih tvari

Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 79/07

(1) Pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari (u daljnjem tekstu: savjetnik).

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su dostaviti podatke o savjetniku Ministarstvu najkasnije 15 dana od dana imenovanja. U istom roku dužni su Ministarstvo obavijestiti i o eventualnim izmjenama.

(3) Savjetnik mora posjedovati važeće Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari.

Usluge:

  • Sklapanje ugovora za Sigurnosnog savjetnika u prijevozu opasnih tvari
  • Označavanje vozila listicama opasnosti
  • Označavanje paketa listicama opasnosti
  • Savjetovanje vezano uz prijevoz opasnih tvari